top of page

יפוי כוח מתמשך 

caregiver-pushing-senior-woman-wheelchai

כולם חושבים שלי זה לא יקרה - לא נזדקן, לא נחלה במחלה קשה ולא נקלע לתאונה...אבל מה אם כן?

כיצד ניתן להיערך מראש למקרים בהם תיפגע כשירותנו השכלית לקבל החלטות, כולל החלטות לעניין טיפולים רפואיים, כך שנוכל לחיות חיים עצמאיים ככל הניתן על פי בחירותינו, רצונותינו והעדפותינו?

כאן נכנס המושג יפוי כוח מתמשך.

מהו יפוי כוח מתמשך (יפוכ"מ)?

זהו מסמך משפטי המאפשר לאדם (הממנה) למנות אדם אחר (מיופה כוח-בדרך כלל חבר קרוב או בן משפחה) לטפל בענייניו האישיים ו/ או הרפואיים ו/ או הכספיים, כאשר הוא מאבד את כושרו השיכלי ואינו עוד מסוגל לעשות זאת בעצמו. 

הרעיון העומד מאחורי המסמך הזה הוא הכוח להעניק לממנה את העצמאות המלאה לבחור את מהלך הטיפול העתידי בו בעיניינים המנויים למעלה, ולהעביר את ההוראות האלה למיופה הכוח.

את המסמך מכינים עכשיו בעוד הממנה צלול ומסוגל להסביר מה הוא רוצה אבל המסמך נכנס לתוקף רק בעתיד, רק כאשר הממנה מאבד את הכושר הקוגנטיבי לפעול בעצמו.

מה מיוחד ביפוי כוח מתמשך?

בניגוד ליפוי כוח רגיל, שתוקפו פג ברגע שהממנה אינו כשיר מבחינה מנטאלית, יפוכ"מ מופעל בדיוק בנקודה זו, כלומר רק  אם וכאשר הממנה אינו כשיר עוד מבחינה מנטלית.

 

במה הוא שונה מאפוטרופסות?

מינוי מיופה כוח אינו כרוך בהחלטת בימ"ש וזאת בניגוד למינוי אפוטרופוס. הממנה הוא זה שמחליט במסמך עצמו מתי היפכ"מ נכנס לתוקף. 

 

בנוסף לכך, בשונה מאפוטרופסות, מיופה הכוח אינו נדרש על פי החוק למסור דיווחים שנתיים לאפוטרופוס הכללי אא"כ צוין במפורש אחרת במסמך יפוכ"מ.

 

מה ניתן לכלול בו? 

יפוכ"מ חל על שלושה סוגים של עניינים: אישיים, רפואיים וכספים.

עניינים אישיים – כוללים בין היתר עדיפות הממנה מבחינת מקום מגורים (דיור מוגן/ בבית עם עזרה סעודית), רווחה כללית של הממנה, פנאי, מפגשים חברתיים, תעסוקה, לימודים ועוד. 

עניינים רפואיים – בדיקות תקופתיות, אשפוזים, בחירת רופאים והחלטה על סוגי טיפול. 

עניינים כספיים – סוגיות פיננסיות ובנקאיות שונות, ניהול הוצאות הבית, הענקת מתנות לקרובי משפחה באירועים משפחתיים ואחרים וכו'.

כמה מיופי כוח ניתן  למנות?

יש מגוון אפשרויות והכל תלוי ברצונו של הממנה. למשל, ניתן למנות מיופה כוח אחד לכל העניינים שמנינו לעיל, ניתן לפצל את הסמכות כך שאחד יהיה אחראי על עניינים אישיים, אחר על הכספיים והשלישי על הרפואיים, וניתן גם למנות כמה מיופי כוח שיפעלו יחד. יש לשים לב שבמידה ובוחרים את האפשרות השלישית, חשוב לקבוע מנגנון קבלת החלטות בין מיופיי הכוח השונים. כמו כן חשוב למנות מיופה כוח חלופי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול.

חשוב לדעת ש:

  • ישנם עניינים שמיופה הכוח אינו רשאי לעשות למשל לכתוב צוואה עבור הממנה. 

  • ישנם עניינים שחייבם להיות רשומים במפורש ביפוי כוח על מנת שיהיה ניתן לבצע אותם -כגון הענקת מתנות.

  • ישנם עניינים שמצריכים עדיין את אישור בימ"ש למשל מכירת נדל"ן/ דירה.

 

מי יכול להכין יפוי כוח מתמשך?

רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת על ידי משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי יכול לערוך ולהפקיד מסמך זה. המסמך נחתם על ידי הממנה, מיופה הכוח ועורך הדין שערך את המסמך ומועבר בצורה מקוונת לאפוטרופוס הכללי. חשוב לציין שלולא ההפקדה אצל האפוטרופוס הכללי, ליפוי הכוח הזה אין תוקף משפטי. 

 

  לסיכום:

יפוי כוח מתמשך מאפשר לאנשים לכלכל את צעדיהם מראש ולהיערך למקרים בהם תיפגע כשירותם בעתיד לקבל החלטות. כך שגם אם וכאשר הם כבר לא יכולים לקבל החלטות עבור עצמם וזקוקים לעזרה, יפוי הכוח המתמשך יאפשר להם לחיות על פי הבחירות, רצונות וההעדפות שלהם, אותם הם קבעו מראש כהנחיות במסמך. זהו מסמך לא פחות חשוב מצוואה ולכן יש לשקול אותו ברצינות כאשר חושבים על תכנון החיים קדימה.

כל האמור לעיל נאמר ללא כל התייחסות מעמיקה ובחינת נסיבות מקרה ספציפי ועובדותיו ואינו מהווה ולא יהווה בעתיד ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה ולא יהווה כל המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול עליו בלבד.​

מאמרים נוספים בנושא

POA
bottom of page