top of page

אפוטרופסות

Family on a Hike

אפוטרופוס הוא אדם או עמותה הממונה על-ידי בית המשפט לדאוג לענייניו של מי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו.

האפוטרופוס מייצג את אותו אדם בכל פעולה משפטית ובכל עניין, לפי הסמכויות שבית המשפט העניק לו, תוך שמירה מתמדת על טובת האדם.

מינוי אפוטרופוס הוא הליך מורכב, ביוקרטי וארוך. המינוי נעשה על ידי בימ"ש, לאחר קבלת תסקיר של עו"ס של הרווחה במקום מגוריו של האדם שמבקשים למנות עבורו אפוטרופוס. התסקיר ניתן תוך 90 יום וניתן לבקש הארכה לקבלתו. יש אפשרות למנות אפוטרופוס זמני לגוף, במידה ויש דחיפות לכך ועד שתתקבל האפוטרופסות הקבועה.

לרוב בהסתמך על חווה"ד של העו"ס, ביהמ"ש יקבע את זמן המנוי ואת הנושאים שלגביהם מוסמך האפוטרופוס לפעול, בין אם לעניין מסויים ובין אם לכלל ענייני האדם. 

לאחר קבלת המינוי, מחויב האפוטרופוס שמונה לדווח לאפוטרופוס הכללי מדי שנה כאשר את הדווח הראשון הוא חייב להציג לו תוך 30 יום מהמנוי.

לעיתים מינוי אפוטרופוס יוצר מריבות בתוך המשפחה עד שביהמ"ש נאלץ למנות אפוטרופוס חיצוני ונוטרלי שאינו מכיר את האדם.

יש כל מיני סוגים של אפוטרופסות- אפוטרופס לרכוש, אפוטרופוס לגוף, אפוטרופוס לגוף ולרכוש ואפוטרופוס לעניין מסויים בלבד.

כמו כן, יש מנוי של אפוטרופוס לתקופה קצובה ויש מנוי של אפוטרופוס באופן קבוע. ביהמ"ש נוטה לצמצם את המינוי ככל שאפשר ולתקופה כמה שיותר קצרה.

הנחיות מקדימות לאפוטרופסות:

"אני לא סומכת על הילדים שלי כדי לערוך יפוי כוח מתמשך אבל אני כן רוצה לקבוע מראש הנחיות כיצד על האפוטרופוס לפעול, מהם האפשרויות שלי?"

במקרה כזה ניתן להכין מראש מסמך הנקרא- "הנחיות מקדימות לאפוטרופסות".

זהו מסמך חדש יחסית בו יכול אדם לקבוע, בעודו צלול, הוראות לגבי זהות האפוטרופוס עבורו יחד עם הנחיות כיצד הוא רוצה שאותו אפוטרופוס ינהל את ענייניו. את המסמך יש להפקיד אצל האפוטרופוס הכללי.

ברגע שיש צורך למנות אפוטרופוס, ביהמ"ש יתחשב בזהות האדם שנקבע במסמך ובהנחיות שניתנו לאותו אדם. 

סטייה מההנחיות תיקבע במקרים חריגים בלבד, למשל:

  1. קיום ההוראה בלתי אפשרית או כרוכה בהוצאה כספית גבוהה מדי 

  2. הפעולה שהתבקשה הינה בלתי חוקית 

  3. ביהמ"ש סבור שקיום ההנחיות יפגעו פגיעה של ממש באדם שכתב אותן.

כל האמור לעיל נאמר ללא כל התייחסות מעמיקה ובחינת נסיבות מקרה ספציפי ועובדותיו ואינו מהווה ולא יהווה בעתיד ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה ולא יהווה כל המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול עליו בלבד.

More Articles

מאמרים נוספים בנושא

bottom of page